INVESTERINGSFONDS MUZIEK

Buma/Stemra en OCW versterken de muzieksector door werkbijdragen beschikbaar te stellen aan componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. De culturele sector is zwaar getroffen door de Coronacrisis. Buma/Stemra en het Ministerie van OCW komen auteursrechthebbenden tegemoet met het Investeringsfonds Muziek. Componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek kunnen vanaf maandag 12 oktober 2020 een aanvraag doen. Het fonds is bestemd voor de ontwikkeling van (nieuwe) muziek en nieuwe exploitatie van bestaande muziek in Nederland.

Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector, € 5 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector'. Hiervan is € 2.475.000 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek. Buma/Stemra wendt deze bijdrage aan om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken en nieuwe exploitatie van bestaande werken.

Van maandag 12 oktober 2020 tot maandag 9 november 2020 kunnen auteursrechthebbenden een aanvraag voor een werkbijdrage indienen bij het Investeringsfonds Muziek. Er is maar een beperkt aantal bijdragen beschikbaar, dus als je te lang wacht met de aanvraag, kan het gebeuren dat alle bijdragen al vergeven zijn. Het doel van het fonds is om het creatieve proces voort te zetten en bij te dragen aan nieuwe culturele producties.


EEN WERKBIJDRAGE VOOR PROFESSIONELE AUTEURSRECHTHEBBENDEN

Professionele auteursrechthebbenden die voldoen aan bepaalde criteria kunnen een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek. Ook componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers die niet zijn aangesloten bij Buma/Stemra, maar wel inkomen hebben uit exploitatie van hun auteursrecht (zie verderop welke inkomsten dit kunnen zijn) kunnen een aanvraag doen bij het fonds. Ook de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen kunnen een aanvraag doen.

Voorwaarden voor het doen van een aanvraag

Aanvragen staan open voor personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht. Dit gaat niet alleen om directe inkomsten uit exploitatie van het muziekauteursrecht, maar ook om:

 • Honoraria/schrijfopdrachten (gesubsidieerd, commercieel).
 • Werkbeurzen.
 • Grootrecht (uitvoeringsrecht).
 • Grafische reproductierechten.
 • Licenties voor bladmuziek verstrekt aan bijv. conservatoria, div. platforms.
 • Inkomsten uit verhuur en verkoop van bladmuziek.
 • Inkomsten uit sync-deals.

Directe opbrengsten uit (eigen) CD-verkoop, optredens, merchandise, portretrecht etc. vallen voor deze aanvraag niet onder inkomen uit auteursrecht.

Componisten en tekstschrijvers die uit muziekauteursrecht zowel in 2018 als in 2019 een inkomen hadden van minimaal € 1.500 komen in aanmerking voor een bijdrage. Voor muziekuitgevers geldt dat zij zowel in 2018 als in 2019 minimaal € 25.000 aan jaarinkomsten moeten hebben. Het bedrag waarop de hoogte van de werkbijdrage gebaseerd is, is het gemiddelde van de inkomsten over die twee jaren. Alleen die inkomsten waarvoor een bewijs voor kan worden opgevoerd (bijvoorbeeld een jaaroverzicht of facturen) worden meegenomen. Leden van Buma/Stemra kunnen hun jaaropgaven daarvoor gebruiken en die downloaden via mijn.bumastemra.nl of de Buma/Stemra portal.

Werkbijdragen uit het Investeringsfonds Muziek moeten worden aangewend voor creatie van nieuwe werken en/of een investering in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en/of nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren. De aanvullende voorwaarden en criteria staan in de Algemene Voorwaarden.

Als je een werkbijdrage ontvangt uit het investeringsfonds, word je geacht om je aan de Cultural Governance Code en de Fair Practice Code te houden.

Verder verzoeken we je om bij communicatie over je project te melden dat het (mede) tot stand is gekomen dankzij #investeringsfondsmuziek @bumastemra en @minocw.


Categorieën

De hoogte van het te ontvangen bedrag is afhankelijk van het normbedrag (het gemiddelde van de auteursrechtinkomens van 2018 en 2019). De vastgestelde bedragen zijn:

Categorie 1 Componisten en tekstschrijvers

Ondergrens inkomen Bovengrens inkomen Werkbijdrage Aantal
€ 1.500 € 4.999 € 1.500 310
€ 5.000 € 9.999 € 2.500 95
€ 10.000 € 19.999 € 3.500 75
€ 20.000 - € 5.000 90

Categorie 2 Muziekuitgevers

Ondergrens inkomen Bovengrens inkomen Werkbijdrage Aantal
€ 25.000 € 99.999 € 7.500 33
€ 100.000 € 240.999 € 15.000 11
€ 250.000 € 499.999 € 22.500 4
€ 500.000 - € 30.000 10

Let op: Er is een beperkt aantal werkbijdragen beschikbaar; aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als binnen een bepaalde inkomenscategorie meer aanvragen worden ingediend (die voldoen aan de criteria en de voorwaarden) dan er werkbijdragen beschikbaar zijn, worden de overige aanvragen niet gehonoreerd. Het is dus zaak om tijdig een aanvraag in te dienen.

Categorie 3 Beroepsverenigingen

Voor de erkende beroepsverenigingen gelden geen inkomenscriteria. Voor de 8 erkende beroepsverenigingen zijn 8 werkbijdragen van € 12.500 beschikbaar.


AANVRAGEN EN HET PROCES

Een werkbijdrage uit het Investeringsfonds Muziek kan van maandag 12 oktober tot maandag 9 november 2020 via de website www.investeringsfondsmuziek.nl worden aangevraagd.

In de aanvraagmodule op de website vullen aanvragers hun persoonlijke gegevens in, het inkomen van Buma/Stemra en het inkomen uit overige exploitatie van auteursrecht in 2018 en 2019 in, en het activiteitenplan.

Van het inkomen moeten bewijsstukken overlegd worden, zoals jaaropgaven of facturen. Leden van Buma/Stemra moeten hun 7-cijferige relatienummer invullen. Het relatienummer is terug te vinden op mijn.bumastemra.nl of via de Buma/Stemra ledenportal.

Het activiteitenplan bestaat uit:

 • De naam van het project.
 • Doelstelling van het project met daarin een uitleg waaruit blijkt dat het leidt tot of bijdraagt aan
  • creatie van nieuwe werken en/of
  • een investering in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en/of
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren.
 • Het bereik (hoeveel mensen zien dit?) en de doelgroep (voor wie is het bestemd?) van het project.
 • Omschrijving van de activiteiten.
 • Omschrijving van het eindresultaat en hoe de gesubsidieerde activiteiten daartoe bijdragen.
 • Beschrijving van samenwerking met of effecten op andere makers/rechthebbenden.
 • Tijdsplanning tot 1 juni 2021.
 • Resultaat: omschrijf het concreet te behalen resultaat van de investering, zoals het aantal nieuwe te creëren werken en/of concrete voorbeelden van nieuwe exploitatie.
 • Tot slot bevat de aanvraag budgetcategorieën, waarbij telkens een bedrag en een omschrijving ingevuld dient te worden.
  1. Investeringen muziekinstrumenten, muziek- en of studioapparatuur
  2. Inhuur muziekinstrumenten, muziek- en of studioapparatuur
  3. Investeringen faciliteiten t.b.v. muziekproductie
  4. Inhuur faciliteiten t.b.v. muziekproductie (bijv. studiohuur)
  5. Inhuur diensten van externen t.b.v. muziekproductie
  6. Overig
 • Het plan mag niet langer zijn dan 3500 tekens (= ongeveer 500 woorden).

Om de aanvraag succesvol af te ronden, dient de aanvrager akkoord te gaan met alle aan de aanvraag Algemene Voorwaarden en een ingevulde en ondertekende de-minimis verklaring.

In de Algemene Voorwaarden staat onder andere dat de aanvrager zich verplicht tot het uitvoeren van de werkzaamheden zoals die in de aanvraag staan en dat bij het niet voldoen daaraan de werkbijdrage teruggestort moet worden; met de-minimisverklaring verklaart de aanvrager dat hij de afgelopen drie jaar minder dan €200.000 overheidssteun heeft ontvangen.


VERSLAGLEGGING

De verstrekking van de subsidie vindt plaats onder voorwaarden die op basis van criteria van het Ministerie van OCW zijn vastgesteld. Aanvragers van de werkbijdrage dienen zich daarom aan een aantal voorwaarden te houden. De werkbijdrage kan alleen definitief toegekend worden als:

 • de aanvrager kan aantonen dat de bijdrage is gebruikt voor de doeleinden die in de aanvraag benoemd staan;
 • de aanvrager aan de hand van bewijsstukken heeft aangetoond dat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn;
 • een beknopt inhoudelijk verslag is gemaakt van de werkzaamheden, de financiën en de resultaten.

Buma/Stemra zal, namens het fonds, controleren of aan de voorwaarden voldaan wordt, en na 1 juni 2021 zal een accountantscontrole op het fonds plaatsvinden. Als daaruit of anderszins blijkt dat een aanvrager na het ontvangen van de werkbijdrage/subsidie niet aan de voorwaarden heeft voldaan, kan de bijdrage worden teruggevorderd.

De werkbijdrage wordt als voorschot uitgekeerd. Het fonds stelt de werkbijdrage pas definitief vast als het gehele project Investeringsfonds Muziek door het Ministerie van OCW is vastgesteld. Naar verwachting is dat eind 2021.


VOORBEREIDEN

Het verdient aanbeveling om een aanvraag vóór maandag 12 oktober voor te bereiden, zodat deze op of zo snel mogelijk na maandag 12 oktober ingediend kan worden. De ingekomen aanvragen worden op volgorde behandeld en het aantal werkbijdragen per inkomenscategorie is beperkt. Het activiteitenplan moet op de website worden ingevuld (max. 500 woorden – 3500 tekens) en de volgende documenten moeten daarbij geüpload worden:


VRAGEN

In de Q&A wordt antwoord gegeven op de meeste vragen. Als je vragen hebt die hier niet bij staan, dan kan je contact opnemen met het team van het Investeringsfonds Muziek door een mail te sturen naar investeringsfondsmuziek@bumastemra.nl. Houd de aankondigingen van Buma/Stemra in de gaten: er worden meerdere webinars georganiseerd waarin je ook nog vragen kan stellen.