Veelgestelde vragen

 • Welke ondersteuning biedt het Investeringsfonds Muziek?

  Het Investeringsfonds Muziek verdeelt werkbijdragen onder personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht.

 • Wat is het doel van het Investeringsfonds Muziek?

  Het Investeringsfonds Muziek is er om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij

  • creatie van nieuwe werken en/of
  • een investering in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en/of
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren.
 • Hoe is het Investeringsfonds Muziek tot stand gekomen?

  De Federatie Auteursrechtbelangen, bestaande uit de drie aangesloten koepels (Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), hebben het initiatief genomen om rechthebbenden in de creatieve sector financieel bij te staan. Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector € 5 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan is € 2.475.000 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek.

 • Wat is de rol van Buma/Stemra?

  Kort na het begin van de Coronacrisis is door Buma/Stemra € 2.750.000 gereserveerd om muziekprofessionals te ondersteunen met het begin mei gelanceerde Noodfonds Muziek. Het Ministerie is gevraagd om dit geld te verdubbelen. Als onderdeel van het steunpakket voor de culturele sector is deze bijdrage verdubbeld. Buma/Stemra wendt de bijdrage van de Minister van OCW aan om professionals in de muzieksector te ondersteunen bij de creatie van nieuwe werken, investeringen in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en nieuwe exploitaties door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren. Dat doet Buma/Stemra door het Investeringsfonds Muziek in het leven te roepen.

 • Wie komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Investeringsfonds?

  Aanvragen staat open voor personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht. Het kan dus gaan om inkomsten van Buma/Stemra, maar ook om:

  • Honoraria/schrijfopdrachten (gesubsidieerd, commercieel).
  • Werkbeurzen.
  • Grootrecht (uitvoeringsrecht).
  • Grafische reproductierechten.
  • Licenties voor bladmuziek verstrekt aan bijv. conservatoria, div. platforms.
  • Inkomsten uit verhuur en verkoop van bladmuziek.
  • Inkomsten uit sync-deals.

  Maar niet: (eigen) CD-verkoop, directe opbrengsten uit optredens, merchandise, portretrecht, etc.

 • Zijn er inkomenscriteria verbonden aan het kunnen doen van een aanvraag bij het Investeringsfonds Muziek?

  Ja, het jaarinkomen uit zowel 2018 als 2019 uit auteursrecht moet zijn:

  • Minimaal € 1.500 per jaar voor componisten en tekstschrijvers..
  • Minimaal € 25.000 per jaar voor muziekuitgevers.
  • Voor beroepsverenigingen gelden geen inkomenscriteria.
 • Wat is totaal beschikbare bedrag in het Investeringsfonds

  Er is in totaal € 2.317.500 euro beschikbaar voor 636 werkbijdragen. Aangezien de hoogte van de bedragen vastgesteld is, is maar een beperkt aantal bijdragen beschikbaar.

 • Welke aanvragen worden gehonoreerd?

  Aanvragen waaruit volgt dat bijdragen uit het investeringsfonds zullen worden aangewend voor de:

  • Creatie van nieuwe werken en/of,
  • investering in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en/of,
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren.

  Onder de voorwaarde dat binnen een bepaalde inkomenscategorie nog bijdragen voorhanden zijn. Het aantal bijdragen is immers beperkt.

 • Vanaf wanneer kan ik een aanvraag doen?

  Je kunt je aanvraag indienen vanaf maandag 12 oktober 2020 vanaf 12.00 uur. Voor aanvragen die voldoen aan de gestelde criteria geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Bepalend daarvoor is het tijdstip waarop de aanvraagprocedure volledig is doorlopen en is ingediend op de website van het investeringsfonds. Dat betekent dat het aanbeveling verdient de aanvraag vóór maandag 12 oktober aanstaande voorbereid te hebben.

 • Tot wanneer kan ik een aanvraag doen?

  Je kunt een aanvraag doen tot maandag 9 november 2020.

 • Mag een werkbijdrage aangewend worden voor mijn eigen uren, huur van mijn studio?

  Nee. De bedoeling van de werkbijdrage is dat er activiteiten van plaatsvinden die zonder dit bedrag niet zouden plaatsvinden.

 • Moet ik een volledige begroting indienen waaruit blijkt welke overige kosten gemaakt worden?

  Nee, alleen de activiteiten waarvoor een werkbijdrage gevraagd wordt, moeten begroot worden.

 • Kan ik meer of minder aanvragen dan het bedrag dat bij mijn normbedrag hoort?

  Dat kan helaas niet. Als je minder uitgeeft dan de werkbijdrage, dien je het teveel ontvangen bedrag terug te storten.

 • Ik woon in het buitenland. Kom ik in aanmerking voor een bijdrage?

  Nee, de aanvrager dient woonachtig te zijn in Nederland en het project dient in Nederland plaats te vinden.

 • Hoe kan ik een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek?

  Dat kan alleen via de website investeringsfondsmuziek.nl

 • Kan ik mijn eigen uren declareren?

  Interne en eigen uren mogen niet meegerekend worden, maar alleen out-of-pocketkosten. Dat kunnen dan weer wel uren van derden zijn, mits daar een factuur tegenover staat.

 • Kan ik samenwerken met anderen?

  Graag! Het is mogelijk om voor een project waar meerdere rechthebbenden bij betrokken zijn afzonderlijke aanvragen in te dienen. Iedere deelnemer kan maar één keer een aanvraag indienen, en alle kosten kunnen (natuurlijk) maar één keer opgevoerd worden.

 • Wanneer moet een project afgerond zijn?

  Voor de onderdelen van een project waarvoor een werkbijdrage wordt aangevraagd moet vóór 1 juli 2021 een rapportage ingediend zijn.

 • Welke informatie moet ik aanleveren bij een aanmelding?
  1. Jaaropgave Buma/Stemra van 2018 en 2019
  2. Jaaropgave overige auteursrechtelijke inkomsten (grootrecht, schrijfopdrachten, royalties bladmuziek, werkbeurzen) 2018 en 2019, inclusief bewijsstukken van deze inkomsten
  3. Ondertekende de-minimis verklaring
  4. Uitgewerkt activiteitenplan (max 500 woorden – 3500 tekens)
  5. Concrete opgave van de te behalen resultaten (aantal tracks/nieuwe werken/nieuwe exploitatie)
  6. Planning
  7. Tot slot bevat de aanvraag budgetcategorieën, waarbij telkens een bedrag en een omschrijving ingevuld dient te worden.
   1. Investeringen muziekinstrumenten, muziek- en of studioapparatuur
   2. Inhuur muziekinstrumenten, muziek- en of studioapparatuur
   3. Investeringen faciliteiten t.b.v. muziekproductie
   4. Inhuur faciliteiten t.b.v. muziekproductie (bijv. studiohuur)
   5. Inhuur diensten van externen t.b.v. muziekproductie
   6. Overig
 • Is de bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek een (rentevrije) lening?

  Nee, het is een subsidie, maar wel een voorwaardelijke. Het Ministerie van OCW heeft als voorwaarde gesteld, dat de bijdrage aantoonbaar aangewend moet zijn voor de in het activiteitenplan benoemde doelen en eindresultaten.

 • Is de bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek een gift?

  Niet in de zin van de fiscale wetgeving: er staat immers een handeling tegenover.

 • Heeft dit gevolgen voor mijn TOZO- of TOGS-aanvraag?

  De gemeente gaat over de TOZO en TOGS. De subsidie is een bedrag die je ontvangt waar werkzaamheden tegenover staan. Het ligt voor de hand dat de bijdrage als inkomsten gezien wordt.

 • Zitten er fiscale consequenties aan het ontvangen van een bijdrage en zo ja welke?

  Een bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek dient bij het belastbaar inkomen te worden opgeteld.

 • Kan ik het geld houden?

  Het is een werkbijdrage en geen lening. Het geld is dus van jou en je kan het gebruiken. Als na controle blijkt dat niet aan (één van) de voorwaarde voldaan is, dient de ontvangen werkbijdrage te worden terugbetaald

 • Gaan deze bedragen ten koste van de uitkeringen aan de leden en rechthebbenden?

  Nee, het geld is beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid als onderdeel van de steun aan de culturele sector.

 • Wanneer wordt mijn aanvraag behandeld?

  Het streven is om alle aanvragen uiterlijk vier weken na 9 november 2020 behandeld te hebben.

 • Wie behandelt mijn aanvraag?

  Je aanvraag wordt behandeld door een onafhankelijke commissie.

 • Wordt er ook naar andere criteria gekeken dan de formele eisen waar een voorwaarde aan moet voldoen?

  Nee. Er wordt geen oordeel geveld over de haalbaarheid van het plan, de muzieksoort die gemaakt wordt of welk ander kwalitatief onderdeel van de aanvraag dan ook.

 • Wanneer krijg ik bericht?

  Zodra alle aanvragen behandeld zijn, worden alle aanvragers via mail geïnformeerd. We streven ernaar dit een maand na sluiting van de inschrijftermijn te doen.

 • Wanneer ontvang ik het bedrag?

  Na voorlopige goedkeuring van de aanvraag wordt het bedrag binnen 30 dagen op de bij Buma/Stemra bekende rekening overgemaakt. Bij niet-leden van Buma/Stemra wordt naar het bankrekeningnummer gevraagd.

 • Wordt de bijdrage meegeteld als inkomen in verband met stemrecht en grondslag voor de regeling Oudedagsvoorziening bij Buma/Stemra?

  Nee.

 • Wordt de bijdrage meegeteld als inkomen voor het drempelbedrag in verband met statusbepaling van lidmaatschap en stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering?

  Nee.

 • Ik heb een akte van cessie gesloten met mijn uitgever in verband met een voorschot dat ik heb ontvangen van mijn uitgever. Wordt de gift verrekend met het openstaande voorschotbedrag?

  Nee.

 • Ik heb een aanvraag ingediend, maar heb een reactie gekregen dat ik niet in aanmerking kom voor een bijdrage uit het Investeringsfonds Muziek. Toch denk ik dat ik er recht op heb. Tot wie kan ik me wenden?

  In de mail over de afkeuring van de aanvraag wordt de mogelijkheid geboden te reageren en een toelichting te geven.

 • Ik ben het niet eens met het antwoord op mijn bezwaar. Kan ik in beroep?

  Wanneer de aanvraag na het indienen van een reactie opnieuw wordt afgewezen, is het mogelijk bezwaar aan te tekenen. Hiervoor is er een beroepschriftenprocedure van VOI©E. Bezwaren worden alleen op procedurele gronden getoetst. Je bezwaar moet binnen zeven dagen na het bericht van afwijzing zijn ingediend via federatie@auteursrecht.nl.

 • Ik heb meerdere bedrijven waar ik een aanvraag voor zou willen doen. Kan dat?

  Nee, je kunt eenmalig een aanvraag doen.

 • Moet ik aan andere voorwaarden voldoen?

  Als je werkbijdrage ontvangt uit het investeringsfonds, word je geacht om je aan de Cultural Governance Code en de Fair Practice Code te houden.

 • Kan ik een werkbijdrage krijgen voor activiteiten die in het verleden plaatsvonden?

  De logica van de subsidie van OCW veronderstelt dat het geld bijdraagt aan nieuwe producties en nieuwe exploitatie van bestaande producties. Dat betekent dat werk dat al – in het verleden – gedaan is, nooit mee kan tellen.

 • Kan het geld teruggevorderd worden?

  Ja, dat kan. Als uit je rapportage of uit controle blijkt dat je niet of in onvoldoende mate activiteiten hebt ontplooid, onvoldoende kan uitleggen waar je de bijdrage voor gebruikt hebt of je anderszins niet aan de voorwaarden hebt gehouden, kan het geld teruggevorderd worden en/of verrekend worden met je inkomsten van Buma/Stemra.

 • Hebben erfgenamen ook recht op een bijdrage?

  Nee.

 • Wanneer wordt de subsidie definitief vastgesteld?

  Pas als het Ministerie van OCW het projectverslag goedgekeurd heeft, en dit is waarschijnlijk eind 2021. Tot die tijd blijft de bijdrage een voorschot.

 • Wat is een de-minimisverklaring?

  Een verklaring waaruit blijkt dat men zo weinig overheidssteun heeft ontvangen dat er geen aparte procedures gelden. Zie https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/de-minimissteun/voorwaarden-de-minimis/ voor meer informatie.

 • Telt bij het bepalen van de de-minimisverklaring inkomsten uit de TOGS of de NOW mee?

  Bij de bepaling van het maximale bedrag telt het bedrag vanuit TOGS wél en het bedrag vanuit NOW níet mee.

 • Welke steun- en subsidiemaatregelen tellen mee voor de de-minimissteun verklaring?

  Dat hangt ervan af of de betreffende steun- of subsidiemaatregel is aangemerkt als ‘de-minimissteun’. Als niet eerder een de-minimisverklaring is ingevuld, dan heeft men niet eerder een uitkering of subsidie ontvangen die kan worden aangemerkt als staatssteun. Is een vergelijkbare verklaring de afgelopen twee jaar wel al eens ingevuld, dan telt die uitkering of subsidie mee en moet daarover informatie worden verschaft.

  Voor de TOZO geldt geen toets of eerder overheidssteun is ontvangen (en telt de TOZO dus niet mee). Voor de de TOGS en voor de TVL geldt wel een toets of niet een maximum aan overheidssteun is bereikt en tellen deze regelingen wel mee voor de de-minimissteun verklaring. Als het goed is heeft de ontvanger van TOGS of TVL-gelden dus al eerder een dergelijke verklaring afgegeven. Als er twijfel is of bepaalde steun meetelt voor de de-minimis toets kan hierover het beste contact worden opgenomen met de uitvoeringsinstantie van wie de steun is ontvangen.

 • Wat zijn uitgaven die wél meegenomen kunnen worden in een aanvraag?

  Kosten die direct leiden tot de doelen waarvoor het fonds is opgericht zoals:

  • De huur van een studio.
  • De kosten voor een writers camp.
  • De aanschaf van apparatuur (mits dat aantoonbaar leidt tot nieuw werk).
  • Kosten voor het opzetten van een library.
 • Wat zijn uitgaven die niet meegenomen kunnen worden in een aanvraag?

  Kosten die niet direct leiden tot doelen waar waarvoor het fonds is opgericht zoals:

  • Persoonlijke uitgaven.
  • Kosten voor trainingen en opleidingen.
  • Eigen uren
  • Huur/hypotheek eigen huis.
  • Reiskosten

  Als je twijfelt of de uitgaven die je wil doen meegenomen kunnen worden, stuur ons dan een mail.

 • Wordt er een verslag gemaakt van de resultaten van het fonds?

  Als onderdeel van de rapportage over het fonds wordt een verslag gemaakt. Dit verslag is tzt op aanvraag beschikbaar.

 • Ik ben geen lid van Buma/Stemra. Kan ik een aanvraag indienen?

  Ja, dat kan. Als je aantoonbaar inkomsten uit auteursrecht boven de € 1.500 (componist/tekstschrijver) resp. € 25.000 (uitgever) zijn in zowel 2018 als 2019, je in Nederland woonachtig bent en in Nederland je activiteiten ontplooit, kan je een aanvraag doen. Die zal op dezelfde manier behandeld worden als aanvragen van leden.

 • Ik ben lid van Buma/Stemra. Mag ik andere inkomsten uit auteursrecht (bijvoorbeeld grootrecht) optellen bij mijn Buma/Stemra-inkomsten om zo in een hogere inkomenscategorie te komen, waar een hogere werkbijdrage uit volgt?

  Ja, dat mag. Voor deze overige inkomsten dien je wel bewijsstukken te overleggen.

 • Ik ben lid van Buma/Stemra. Als ik mijn relatienummer opgeef, weten jullie toch wat mijn inkomsten zijn? Waarom moet ik die apart opgeven?

  Bij je aanvraag kan je zien wat de hoogte is van de werkbijdrage. De inkomsten die je opgeeft worden gevalideerd door Buma/Stemra.

 • Als ik over mijn nieuwe werk wil communiceren, kan ik dan zeggen dat dit mede dankzij een bijdrage van het fonds tot stand is gekomen?

  Heel graag. Gebruik #investeringsfondsmuziek @Bumastemra en @Minocw

 • Hoe dien ik een aanvraag in voor een project waar meerdere aanvragers voor zijn?

  Iedere deelnemer dient zijn eigen aanvraag in en is ook verantwoordelijk voor zijn eigen aanvraag.

 • Kan ik de bijdrage gebruiken voor een cursus, onderwijs- of lesprogramma, een instructiefilmpje oid?

  Nee, de bijdrage moet direct leiden tot nieuwe muziek of nieuwe exploitatie van bestaande muziek.

 • Kan ik als producent een werkbijdrage aanvragen?

  Nee.

 • Waarom is het bedrag niet eerder in een reguliere uitkering aan rechthebbenden uitgekeerd?

  Omdat het bedrag in het Investeringsfonds Muziek een bijdrage van het Ministerie van OCW betreft waaraan strikte voorwaarden zijn verbonden.

 • Waarom zijn er inkomensgrenzen?

  De doelgroep van dit fonds bestaat uit componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek die gedurende een langere periode inkomsten verwerven uit de exploitatie van auteursrecht. Het fonds is bedoeld om deze doelgroep te ondersteunen bij het maken van nieuwe muziekwerken en/of nieuwe exploitatie van nieuwe en bestaande werken. Het is geen fonds voor inkomensondersteuning, innovatie of andere doelen, maar bedoeld als subsidie voor de kosten die ontstaan bij de creatie van nieuwe muziekwerken of nieuwe exploitatie van muziekwerken die anders niet plaats zouden vinden. Het aantal werkbijdragen is gerelateerd aan de hoeveelheid leden van Buma/Stemra in de betreffende inkomstencategorieën.

 • Wordt mijn aanvraag inhoudelijk beoordeeld?

  Nee. Een fonds dat alle aanspraken individueel en inhoudelijk zou moeten beoordelen, zou vanwege de extra werkzaamheden zó duur worden dat er veel minder geld uitgekeerd zou kunnen worden aan rechthebbenden. Er wordt alleen gekeken of je aanvraag binnen de doelstelling en de voorwaarden van het fonds vallen.

 • Waarom zijn er juist deze inkomensgrenzen?

  De grenzen zijn gerelateerd aan de aantallen rechthebbenden. De ondergrenzen zijn gerelateerd aan de grens die gehanteerd werd bij het Noodfonds dat we eerder in het leven hebben geroepen.

 • Tellen voorschotten van platenmaatschappijen of uitgevers mee als auteursrechtelijke inkomsten?

  Nee. Dat zijn leningen die terugbetaald moeten worden.

 • Ik ben componist én uitgever. Kan ik twee keer een aanvraag indienen?

  Nee. Je kunt maar één keer een werkbijdrage aanvragen. Dus óf als uitgever, óf als componist/tekstschrijver. Je kan je inkomsten als componist en als uitgever niet bij elkaar optellen. Ook voor beroepsverenigingen geldt dat ze maar één keer een aanvraag kunnen indienen.

 • Zijn marketing- en promotiekosten van het eindproduct ook subsidiabel?

  Nee, daar is het fonds niet voor bestemd. Alleen voor uitgaven die direct bijdragen aan het creëren van nieuwe muziek of nieuwe exploitatie van (bestaande) muziekwerken.

 • Komen productiekosten (het persen van vinyl of cd, etc.) in aanmerking voor een werkbijdrage?

  Ja.

 • Kan artwork meegenomen worden in het werkplan?

  Artwork kan meegenomen worden, voor zover het ondersteunend is aan de muziek. Het liefst werk je hierbij samen met andere makers, zodat het nog meer voldoet aan de wens van het Ministerie om samenwerking in de culturele sector te bevorderen.

 • Kan ik mijn werkbijdrage gebruiken om studiohuur mee te betalen?

  Alleen als dit extra studiohuur is. Als je al een (jaar)contract hebt met een studio, of je hebt een eigen studio, kan je de werkbijdrage niet gebruiken om de huur te betalen. De werkbijdrage moet immers bijdragen aan werk dat zonder die bijdrage niet tot stand zou komen.

 • Kan ik met de werkbijdrage instrumenten of software aanschaffen?

  Ja, dat kan voor zover dat direct gerelateerd is aan dat wat je wil gaan doen. En voor alles geldt dat er voor afrekening bonnetjes moeten zijn, gerelateerd aan het project.

 • Moet ik in 2018 óf 2019 het normbedrag verdiend hebben om in aanmerking te komen, of in 2018 én 2019?

  In beide jaren moet het normbedrag van minimaal 1.500 euro gerealiseerd zijn. Dus als je in het ene jaar minder verdiend hebt dan het normbedrag en het andere jaar meer, kom je niet in aanmerking. Als je beide normbedragen wel haalt, geldt dat het gemiddelde van beide bedragen de basis is voor je aanvraag.

 • Ik gaf in 2018 of 2019 muzieklessen. Kan ik die optellen bij mijn inkomen?

  Nee. Alleen je kan alleen auteursrechtinkomsten optellen bij je inkomen.

 • Ik heb een commentaar ingediend en daarmee kom ik wél in aanmerking of in een hogere inkomstencategorie.

  Toegekende commentaren worden opgeteld bij het jaar waarin je het geld zou ontvangen.

 • Hoe uitgebreid moet het plan zijn dat ik ga indienen?

  Je moet je plan in maximaal 500 woorden beschrijven.

 • Kan ik met mijn werkbijdrage het streamen van mijn optreden financieren?

  Ja dat kan. Dat valt onder “nieuw exploiteren van bestaand materiaal”.

 • Kan ik mijn werkbijdrage gebruiken om een muzikant/componist/band uit het buitenland te betalen?

  Ja, dat kan, zolang het uiteindelijke product maar in Nederland gemaakt wordt.

 • Waar kan ik mijn relatienummer en mijn jaaropgaven Buma/Stemra vinden?

  Leden van Buma/Stemra kunnen hun relatienummer en de jaaropgaven terugvinden op mijn.bumastemra.nl of via de Buma/Stemra ledenportal. Heb je nog geen mijn.bumastemra.nl-account? Klik dan hier om een account aan te maken.